ចំណងជើងទំព័រ៖ L2 drop and spoil calculator HighFive 🎥 la2 h5 Federation x15 Central Khmer Classic PTS

គណនី៖ ភ្ញៀវ ចូលជាអ្នកប្រើ
  
 • 21 July 2020

  Summer server Pioneer [x30] - start on 10 August 2020!

  Dear friends!

  RPG-club announces a new summer server!
  Server Pioneer [x30] on High Five official platform will be launched on 10 August 2020 at 17:00 /UTC/!
  Detailed information about server settings will be soon posted in the respective forum section.

  Soon you'll be able to particpate in pre-launch campaign and get bonuses on the new servers!
  And don't forget to reserve your nickname before the server start!

  RPG Club Lineage 2 server High Five

  More

  RPG Club Lineage 2 server High Five
 • 12 June 2020

  Happy Russia Day!

  Dear friends!

  Congratulations on Russia Day!
  We wish good health, safety and peace to our country and its people as well as to all allied and friendly countries and people in the world!>

  We hope you enjoy warm and sunny summer and a pleasant game on RPG-Club servers!
  Thanks for choosing us!

  RPG Club Lineage 2 server High Five  More
  RPG Club Lineage 2 server High Five
 • 16 May 2020

  BONUS-START 25 May 2020!

  Dear friends!

  We are glad to inform you that from 25 May 2020 there will be BONUS-START campaign held on QUARANTINE [x30] server!
  BONUS-START will help new players to rapidly join the server life and enjoy the game along with the others.

  RPG Club Lineage 2 server High Five

  More

  RPG Club Lineage 2 server High Five
 • 08 May 2020

  Victory Day!

  Dear friends!

  RPG-Club congratulates you on the upcoming Victory Day!

  RPG Club Lineage 2 server High Five

  Today we need to realize that victories differ.
  In the current circumstances, we should all be united in being distanced and show caution instead of valor.
  Take care of yourself and stay safe!
  #stayhome


  On the occasion of the holiday on May 9 all characters above level 40 on RPG-Club servers will receive gifts...

  More

  RPG Club Lineage 2 server High Five
 • 20 April 2020

  All on QUARANTINE! 4.000+ online

  Дорогие друзья!

  On April 13 the new server Quarantine [x30] on High Five official platform was launched!
  Start online reached 4000+ and remains at this lavel!
  There were significant problems with loggin in at start: characters were allowed in one at a time, only masked, observing the necessary distance :D
  However, jokes aside, the administration sincerely apologizes to its players and guests from the partner project for a technically faulty start and inconvenience.
  Currently, the server is stable and invites you to spend a difficult time of social isolation in an exciting and eventful game!

  RPG Club Lineage 2 server High Five

  Congratulations on the successful start and enjoy the game on
  Quarantine [x30]!
  Thank you for choosing RPG-Club!
  #STAYHOME


  More

  RPG Club Lineage 2 server High Five
 • 02 April 2020

  QUARANTINE [х30] HF - live start April 13, 2020!

  Dear friends!

  Today we learned that nationwide quarantine will be prolongued till 30 April.
  Due to this as well as numerous requests to open a new server, we announce... QUARANTINE!
  QUARANTINE [х30] on High Five official platform!
  The server settings will be the same as for RPG-club summer server, including the imgame shop assortment.

  Live start of QUARANTINE [х30] HF will take palce on April 13, 2020 at 17:00 UTC!
  The time until the opening is only 11 days, which means we ask you for MAXIMUM help with SERVER PROMOTION!
  Tell your frinds about it and STAY SAFE!

  Yay!

  RPG Club Lineage 2 server High Five

  More

  RPG Club Lineage 2 server High Five
 • 26 March 2020

  QUARANTINE with RPG-Club.com

  Dear players!

  In connection with the COVID-19 pandemic and the nationwide quarantine after the next restart on March 28 we resume fast growth packs issuing for all new players on х3, х5 and х15 servers!
  Also from March 28 to April 12 there will be additional Premium Account bonus + 100% to drop\spoil chance and + 100% adena.
  All active players above level 40 will receive packs contaaining protective masks, vodka (for medical purposes), buckwheat porridge and buff rolls scrolls!
  Stay safe, take care of yourself and your loved ones, enjoy the game!

  RPG Club Lineage 2 server High Five


  More
  RPG Club Lineage 2 server High Five
 • 07 February 2020

  BONUS-START - 17 February - 10 March!

  Dear friends!

  We are glad to inform you that from 17 February till 10 March 2020 there will be BONUS-START campaign held on Freedom [x5] server!
  BONUS-START will help new players to rapidly join the server life and enjoy the game along with the others.
  This campaign is also aimed at helping returning players to resume their game on the server after a break!

  RPG Club Lineage 2 server High Five  More

  RPG Club Lineage 2 server High Five
 • 24 December 2019

  Merry Christmas and Happy New Year!

  Dear friends!

  RPG Club wishes you Merry Christmas and a Happy New Year!

  RPG Club Lineage 2 server High Five

  On the occasion of the upcoming holidays, we have prepared for you special gifts and events...

  More

  RPG Club Lineage 2 server High Five
 • 18 November 2019

  All to FREEDOM [x5] HF - 7.000+ online!

  Dear friends!

  On November 11, Freedom [x5] server on High Five official platform was successfully launched!
  Starting online reached 7.000+, and if not for a number of technical difficulties - due to external services - this figure would have been significantly higher.
  However, access problems were promptly resolved by our valiant tech team, and now the new server maintains a stably high live online!

  RPG Club Lineage 2 server High Five

  Congratulations on successful start and enjoy the game on Freedom [x5]!
  Special thanks to all participants and winners of pre-launch contests for your loyalty, support and contribution to the promotion of the new server!


  Thank you for choosing RPG-Club!


  RPG Club Lineage 2 server High Five

  RPG Club Lineage 2 server High Five

  RPG Club Lineage 2 server High Five


  More

  RPG Club Lineage 2 server High Five

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб [RPG-CLUB] HighFive 🎥 la2 h5 Federation x15 Central Khmer Classic PTS L2 h5

RPG

អ្នកលេង:
 • 01 K1ngMaster
 • 02 KingMast3r
 • 03 zzMaDaMzz
 • 04 AJIBEHA
 • 05 sonex
 • 06 Pensa
 • 07 miner
 • 08 OtsampaPe8ane
 • 09 LeoDaVinchi
 • 10 Pobirushka

Ssq៖
ព្រឹកព្រលឹម   100%
ព្រលប់   0%
ថ្ងៃ