Τίτλος σελίδας: Lineage2bot HighFive 🍔 Top Server Federation x15 Greek Classic PTS

Λογαριασμός: Επισκέπτης Είσοδος ως χρήστης
Φυλή - DeathSpell.
Όνομα Χρήση χρόνου Τελευταία σύνδεση Κατηγορία  
1 Renamedd356286 28D. 6H. 2023-Mar-25 Cardinal -
2 CarlaDreams 908D. 3H. 2023-Mar-27 Doomcryer -
3 VOLDEN 56D. 15H. 2023-Mar-27 Sword Muse -
4 JIeccb 60D. 5H. 2023-Mar-26 Cardinal -
5 Raicel 168D. 17H. 2023-Mar-27 Shillien Saint -
6 Olimpusik 688D. 6H. 2023-Mar-27 Hierophant -
7 BAHIURA 384D. 13H. 2023-Mar-27 Shillien Saint -
8 CIUBUK 761D. 7H. 2023-Mar-27 Spectral Dancer -
9 VOOLK 233D. 14H. 2023-Mar-27 Titan -
10 MARWA 461D. 11H. 2023-Mar-27 Doomcryer -
11 HEVEN 154D. 5H. 2023-Mar-26 Fortune Seeker -
12 EREOMA 39D. 17H. 2023-Mar-27 Elemental Master -
13 MEAU 601D. 14H. 2023-Mar-27 Arcana Lord -
14 LadyMa 21D. 1H. 2023-Mar-26 Cardinal -
15 RGCsus 9D. 16H. 2023-Mar-26 Arcana Lord -
16 Shareel 92D. 12H. 2023-Mar-25 Spectral Dancer -
17 OverI 132D. 10H. 2023-Mar-25 Dominator -
18 MaJly 100D. 16H. 2023-Mar-25 Elemental Master -
19 darkmagx15 408D. 13H. 2023-Mar-25 Storm Screamer -
20 EUS 178D. 18H. 2023-Mar-26 Soultaker -
21 GIEBRI 547D. 13H. 2023-Mar-27 Sword Muse -
22 ERINA1 146D. 18H. 2023-Mar-27 Shillien Templar -
23 MEAU1 145D. 3H. 2023-Mar-27 Arcana Lord -
24 VAVAN1 146D. 2H. 2023-Mar-27 Hierophant -
25 CUBUK1 153D. 19H. 2023-Mar-27 Spectral Dancer -
26 GABRI1 145D. 10H. 2023-Mar-27 Sword Muse -
27 KRUD1 100D. 12H. 2023-Mar-27 Soultaker -
28 PPII 29D. 8H. 2023-Mar-26 Soultaker -
29 IIPP 31D. 14H. 2023-Mar-26 Soultaker -
30 PPIIP 25D. 3H. 2023-Mar-26 Soultaker -
31 BISHU 19D. 3H. 2023-Mar-26 Soultaker -
32 BIISHU 14D. 12H. 2023-Mar-26 Soultaker -
33 GLARA 17D. 11H. 2023-Mar-26 Soultaker -
34 GLACA 17D. 10H. 2023-Mar-26 Soultaker -
35 PPLIRA 22D. 18H. 2023-Mar-26 Soultaker -
36 GOLKON 26D. 12H. 2023-Mar-27 Soultaker -
37 FLITHI 16D. 12H. 2023-Mar-27 Soultaker -
38 PPBAZ 17D. 13H. 2023-Mar-27 Soultaker -
39 HEVEN3 45D. 15H. 2023-Mar-26 Titan -
40 MAARWA 234D. 9H. 2023-Mar-27 Doomcryer -
41 ERIIINA 46D. 8H. 2023-Mar-26 Shillien Templar -
42 MEAAU 45D. 12H. 2023-Mar-26 Arcana Lord -
43 VAAVAN 44D. 22H. 2023-Mar-26 Hierophant -
44 CUUBUK 52D. 1H. 2023-Mar-26 Spectral Dancer -
45 GAEBRI 44D. 15H. 2023-Mar-26 Sword Muse -
46 DATSENT 34D. 7H. 2023-Mar-26 Titan -
47 MARRWA 41D. 7H. 2023-Mar-26 Doomcryer -
48 ERIINKA 34D. 6H. 2023-Mar-26 Shillien Templar -
49 KITSMEAU 34D. 8H. 2023-Mar-26 Arcana Lord -
50 ISTORIK 34D. 13H. 2023-Mar-26 Hierophant -
51 CIUBUKIS 36D. 17H. 2023-Mar-26 Spectral Dancer -
52 GEBRIS 34D. 22H. 2023-Mar-26 Sword Muse -
53 HIVVEN 25D. 16H. 2023-Mar-26 Titan -
54 MARWWA 30D. 19H. 2023-Mar-26 Doomcryer -
55 IRIINKA 26D. 2H. 2023-Mar-26 Shillien Templar -
56 MEIU 26D. 4H. 2023-Mar-26 Arcana Lord -
57 EARIK 26D. 5H. 2023-Mar-26 Hierophant -
58 CIIUBIK 28D. 5H. 2023-Mar-26 Spectral Dancer -
59 GEEBRI 25D. 18H. 2023-Mar-26 Sword Muse -
60 LYLEA 13D. 15H. 2023-Mar-26 Cardinal -
61 HOIVEN 20D. 20H. 2023-Mar-26 Titan -
62 MAORSA 23D. 20H. 2023-Mar-26 Doomcryer -
63 EIRINKA 20D. 7H. 2023-Mar-26 Shillien Templar -
64 MLIIU 20D. 10H. 2023-Mar-26 Arcana Lord -
65 VOIVAN 20D. 10H. 2023-Mar-26 Hierophant -
66 GAMBRI 20D. 16H. 2023-Mar-26 Sword Muse -
67 xKnockOuTx 9D. 0H. 2023-Mar-26 Titan -
68 xKickax 8D. 15H. 2023-Mar-26 Shillien Templar -
69 xMy3blkAx 8D. 14H. 2023-Mar-26 Sword Muse -
70 xBoogYx 9D. 2H. 2023-Mar-26 Spectral Dancer -
71 x6aPaHx 14D. 13H. 2023-Mar-26 Doomcryer -
72 xPoPPinSx 8D. 6H. 2023-Mar-26 Hierophant -
73 xDoDeeKx 6D. 6H. 2023-Mar-26 Soultaker -
74 zKnockOuTz 11D. 2H. 2023-Mar-26 Titan -
75 zKickaz 22D. 0H. 2023-Mar-26 Shillien Templar -
76 zMy3bIkaz 24D. 4H. 2023-Mar-26 Sword Muse -
77 zBoogYz 30D. 6H. 2023-Mar-26 Spectral Dancer -
78 z6aPaHz 43D. 7H. 2023-Mar-26 Doomcryer -
79 zPoPPinSz 30D. 15H. 2023-Mar-26 Hierophant -
80 zDoDeeKz 22D. 7H. 2023-Mar-26 Arcana Lord -
81 PATRIOTNEC 129D. 0H. 2023-Mar-27 Soultaker -
82 ERIINA 639D. 2H. 2023-Mar-27 Shillien Templar -
83 Sellix 72D. 22H. 2023-Mar-25 Ghost Hunter -
84 Kemeron 111D. 7H. 2023-Mar-25 Sword Muse -
85 CIUBIK 22D. 13H. 2023-Mar-26 Spectral Dancer -
86 tjttj 79D. 21H. 2023-Mar-27 Dreadnought -
87 LONNG 9D. 15H. 2023-Mar-26 Doomcryer -
88 Fredy 64D. 19H. 2023-Mar-11 Titan -
89 Kotsumon 54D. 16H. 2023-Mar-11 Arcana Lord -
90 Zongi 60D. 15H. 2023-Mar-11 Sword Muse -
91 BDarky 60D. 17H. 2023-Mar-11 Spectral Dancer -
92 SH1K 59D. 9H. 2023-Mar-11 Shillien Templar -
93 Bafer001 64D. 10H. 2023-Mar-11 Doomcryer -
94 NKR01 61D. 11H. 2023-Mar-11 Soultaker -
95 NLONG 12D. 21H. 2023-Mar-27 Doomcryer -
96 KILONG 7D. 16H. 2023-Mar-27 Doomcryer -
97 HORSEAN 5D. 19H. 2023-Mar-26 Titan -
98 ERINOKA 5D. 21H. 2023-Mar-26 Shillien Templar -
99 MIURMUR 5D. 18H. 2023-Mar-26 Arcana Lord -
100 VOLIKAN 5D. 15H. 2023-Mar-26 Hierophant -
101 CEAIBUK 5D. 21H. 2023-Mar-26 Spectral Dancer -
102 GOIEBRI 5D. 19H. 2023-Mar-26 Sword Muse -
103 DRUUM 6D. 19H. 2023-Mar-27 Titan -
104 NIEVA 6D. 19H. 2023-Mar-27 Shillien Templar -
105 MIIIIU 6D. 2H. 2023-Mar-27 Arcana Lord -
106 KLUUN 6D. 15H. 2023-Mar-27 Hierophant -
107 CEOIBUK 6D. 15H. 2023-Mar-27 Spectral Dancer -
108 GEOBRI 7D. 23H. 2023-Mar-27 Sword Muse -
109 ARIIDON 25D. 13H. 2023-Mar-27 Grand Khavatari -
110 BALAUR 88D. 12H. 2023-Mar-27 Fortune Seeker -
111 HORIEST 79D. 5H. 2023-Mar-26 Titan -
112 ERINUS 7D. 0H. 2023-Mar-26 Shillien Templar -
113 MELAINA 61D. 21H. 2023-Mar-26 Soultaker -
114 CLAUDIA 16D. 20H. 2023-Mar-26 Doomcryer -
115 LOININ 13D. 1H. 2023-Mar-26 Hierophant -
116 BAHYRA 33D. 2H. 2023-Mar-26 Shillien Saint -
117 KOTIIEA 40D. 2H. 2023-Mar-26 Arcana Lord -
118 LARKA 25D. 7H. 2023-Mar-27 Fortune Seeker -
119 KYBYK 14D. 2H. 2023-Mar-26 Spectral Dancer -
120 NOOI 3D. 19H. 2023-Mar-27 Titan -
121 KLEEA 3D. 11H. 2023-Mar-27 Shillien Templar -
122 KIITEA 3D. 11H. 2023-Mar-27 Arcana Lord -
123 VOVIIK 3D. 11H. 2023-Mar-27 Hierophant -
124 CIIUBIIK 3D. 14H. 2023-Mar-27 Spectral Dancer -
125 GAABRII 3D. 15H. 2023-Mar-27 Sword Muse -
126 XXMEEN 7D. 0H. 2023-Mar-27 Soultaker -
127 EAKRUD 20D. 2H. 2023-Mar-27 Fortune Seeker -
128 SALVEEA 17D. 16H. 2023-Mar-27 Fortune Seeker -
129 MARWAII 17D. 1H. 2023-Mar-26 Doomcryer -
130 LAENNA 18D. 13H. 2023-Mar-26 Shillien Saint -
131 DAEWWIN 4D. 8H. 2023-Mar-26 Soultaker -
132 VURKAN 21D. 21H. 2023-Mar-26 Titan -
133 ELVVINA 17D. 10H. 2023-Mar-26 Shillien Templar -
134 IURCKA 17D. 10H. 2023-Mar-26 Hierophant -
135 RADON 16D. 2H. 2023-Mar-26 Soultaker -
136 DARVIIN 5D. 19H. 2023-Mar-26 Grand Khavatari -
137 CLOGNEX 2D. 2H. 2023-Mar-26 Spectral Dancer -
138 COGDNEX 2D. 14H. 2023-Mar-26 Sword Muse -
139 MOIMEAU 2D. 4H. 2023-Mar-26 Warlock -
140 zELeEEz 21D. 3H. 2023-Mar-26 Evas Saint -
141 T1RI 2D. 10H. 2023-Mar-11 Grand Khavatari -
142 BLONG 0D. 12H. 2023-Mar-27 Doomcryer -
143 XLONG 0D. 12H. 2023-Mar-27 Doomcryer -
144 SeraphimII 14D. 12H. 2023-Mar-11 Elemental Master -
145 SLONG 0D. 13H. 2023-Mar-27 Doomcryer -
146 LUYLA 9D. 3H. 2023-Mar-26 Cardinal -
147 FredyIII 2D. 9H. 2023-Mar-11 Titan -
148 FredyII 3D. 2H. 2023-Mar-11 Titan -
149 PLONG 0D. 15H. 2023-Mar-27 Doomcryer -
150 BILONG 0D. 20H. 2023-Mar-27 Doomcryer -
151 JOLONG 0D. 20H. 2023-Mar-27 Doomcryer -
152 SH1KII 4D. 7H. 2023-Mar-11 Shillien Templar -
153 SAMIRA2 15D. 2H. 2023-Mar-26 Doomcryer -
154 SAMIRA1 15D. 14H. 2023-Mar-26 Doomcryer -
155 Bafer002 3D. 4H. 2023-Mar-11 Doomcryer -
156 SPPII 2D. 13H. 2023-Mar-11 Hierophant -
157 SH1KIII 2D. 0H. 2023-Mar-11 Shillien Templar -
158 SPPI 32D. 18H. 2023-Mar-11 Hierophant -
159 SH1KIV 7D. 18H. 2023-Mar-11 Shillien Templar -
160 ZongiIII 2D. 15H. 2023-Mar-11 Sword Muse -
161 BDarkyIII 2D. 12H. 2023-Mar-11 Spectral Dancer -
162 BDarkyII 5D. 14H. 2023-Mar-11 Spectral Dancer -
163 Bafer003 3D. 15H. 2023-Mar-11 Doomcryer -
164 ZongiII 4D. 8H. 2023-Mar-11 Sword Muse -
165 NKR02 3D. 14H. 2023-Mar-11 Soultaker -
166 KotsumonII 2D. 5H. 2023-Mar-11 Arcana Lord -
167 NKR03 2D. 4H. 2023-Mar-11 Soultaker -
168 KotsumonIII 2D. 19H. 2023-Mar-11 Arcana Lord -
169 Kamalelka 59D. 12H. 2023-Mar-25 Soul hound -
170 Arch3s 56D. 7H. 2023-Mar-11 Judicator -
171 P1ligrim 2D. 19H. 2023-Mar-11 Judicator -
172 ZongiIV 7D. 14H. 2023-Mar-11 Sword Muse -
173 BDarkyIV 7D. 13H. 2023-Mar-11 Spectral Dancer -
174 OroHek77 1D. 4H. 2023-Mar-27 Bounty Hunter -
175 Dwarf15 72D. 20H. 2023-Mar-25 Fortune Seeker -
176 Renamedh85927x 52D. 18H. 2023-Mar-25 Elder -
177 Felimir 10D. 17H. 2023-Mar-11 Spellsinger -
178 HIVEN 440D. 20H. 2023-Mar-27 Titan -
179 Hephaestusx15 19D. 12H. 2023-Mar-25 Bounty Hunter -
180 Azart4 5D. 16H. 2023-Mar-25 Shillien Knight -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб DeathSpell Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. L2 hf

RPG L2 high five interface download lineage 2 farm bot

Παίκτες:
  • 01 K1ngMaster
  • 02 KingMast3r
  • 03 sonex
  • 04 zzMaDaMzz
  • 05 AJIBEHA
  • 06 Pensa
  • 07 OtsampaPe8ane
  • 08 miner
  • 09 Pobirushka
  • 10 CIBC

Ssq:
Αυγή   100%
Σούρουπο   0%
Ημέρα