පිටු මාතෘකාව: L2 drop dark crystal robe Account HighFive 🎮 L2 Server Federation x15 Sinhala Classic PTS

RPG L2 drop orichalcum l2db

ක්‍රීඩකයන්:
  • 01 K1ngMaster
  • 02 KingMast3r
  • 03 zzMaDaMzz
  • 04 sonex
  • 05 AJIBEHA
  • 06 Pensa
  • 07 OtsampaPe8ane
  • 08 miner
  • 09 Pobirushka
  • 10 TlHAT

Ssq:
අලුයම   96.59%
සන්ධ්යාව   3.41%
දිනය  12